معرفی پرسنل استعداد تو

همه اینجاییم تا راه آینده را هموار کنیم

علیرضا پورخانی

علیرضا پورخانی

روانشناس و مدیر داخلی

علیرضا پورخانی

روانشناس و مدیر داخلی
نیلوفر حسینی

نیلوفر حسینی

روانسنجی و ارزیابی

نیلوفر حسینی

روانسنجی و ارزیابی
پردیس رضایی

پردیس رضایی

مسئول پذیرش

مورد اعتماد برندهای زیرهستیم

مورد اعتماد شماییم!

541

مخاطب

1693

استعدادیابی

27

گارگاه

15

شهر

آخرین مقالات سایت