هم بازی رفتار ساز کودک

بازی شخصیت کودک را می سازد. رابطه ای صمیمی و همبازی شدن کودک با بزرگسالی مهربان، برای ایجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نیازمندی ها، پاسخ به پرسش ها و حل مشکلات کودک الزامی است. کنش متقابل با کودکان دیگر،