چطور با کشف استعداد به موفقیت برسیم ؟

نقش استعداد و استعدادیابی در موفقیت : در جامعه‌ی امروزی رقابت در فضاهای آموزشی و تخصصی، رشد چشم‌گیری نسبت به گذشته داشته است. در گذشته غالبا داشتن مدرک دیپلم هم می‌توانست تضمین خوبی برای آینده‌ی فردی انسان‌ها باشد اما امروزه